Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79385736

Aktualna strona: 62825

Wydrukowano: 0

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Nazwa: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Symbol: BMKZ
E-mail: mkz@um.szczecin.pl


Do zadań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:

 1. prowadzenie spraw w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami;
 2. nadzór nad zasobem zabytkowym Miasta.

Do zadań biura w zakresie ewidencji i ochrony dóbr kultury należy:

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków architektury i budownictwa, zespołów budowlanych o wartościach historycznych i architektonicznych, historycznych zespołów przestrzennych i innych obiektów zabytkowych z ich historycznym wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym oraz innych dóbr kultury w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie aktualnie prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich oraz prac remontowo-ratowniczych, opracowywanie umów i porozumień w sprawach dofinansowania prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych, których Miasto jest właścicielem jak również obiektów nie będących własnością Miasta,
 • opiniowanie pod względem konserwatorskim dokumentacji projektowych oraz innych koncepcji i zamierzeń dotyczących obiektów zabytkowych lub ich otoczenia we współpracy z merytorycznymi jednostkami,
 • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów,
 • określanie warunków działalności budowlanej, związanej z budową, przebudową, remontem poszczególnych budynków,
 • przyjmowanie zgłoszeń osób, które w wyniku prowadzonych robót budowlanych i ziemnych ujawniły przedmiot posiadający znamiona zabytku,
 • wydawanie pozwoleń na dokonywanie przy zabytkach czynności i robót, o których mowa w art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • współdziałanie z organami, do których należy dyspozycja lokalami lub budynkami w celu zapewnienia użytkowania zabytków nieruchomych w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami oraz odpowiadający ich wartości zabytkowej i przyjmowanie zobowiązań użytkowników obiektów zabytkowych do należytego ich utrzymania i opieki nad nimi,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami eksploatacji obiektów zabytkowych pod kątem zachowania w należytym stanie ich walorów konserwatorskich,
 • analizowanie zasobów zabytkowych, stanu technicznego oraz prowadzenie banku danych o obiektach zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta,
 • wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa,
 • ustanowienie społecznego opiekuna zabytków,
 • przyjmowanie od właścicieli i użytkowników zabytków zawiadomień o wydarzeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku oraz o przejściu własności zabytku na inną osobę lub o oddaniu zabytku nieruchomego w całości lub w części w użytkowanie, najem lub dzierżawę,
 • prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,
 • przyjmowanie zawiadomień od osób, które otrzymały zarejestrowany zabytek w drodze spadku, darowizn lub zapisu.

Do zadań biura w zakresie inicjowania badań naukowych w sprawach ochrony zabytków oraz nadzoru nad służbami miejskimi prowadzącymi prace konserwatorskie należy:

 • prowadzenie studiów konserwatorskich do planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywanie kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych,
 • prowadzenie studiów i analiz kolorystycznych elewacji oraz stolarki,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji obiektów zabytkowych,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wystąpienia o wpis do rejestru (karty architektury, wyrysy geodezyjne).

Dodatkowe Informacje


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Pracownicy Wydziału:

 • Imię i nazwiskoStanowiskoNazwa KomórkiTelefonPokój

 • Michał Dębowskistanowisko: Miejski Konserwator Zabytkówtelefon: 91 4351172numer pokoju: 20

 • Ewa Dominiak-Górskastanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4351172, fax telefon: 91 4351154numer pokoju: 20

 • Małgorzata Jakóbikstanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245850numer pokoju: 12

 • Bogna Kopczyńskastanowisko: Inspektortelefon: 91 4245849numer pokoju: 18

 • Rafał Waszczukstanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245849numer pokoju: 18

 • Elwira Wolenderstanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245850numer pokoju: 12

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin