Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 54487496

Aktualna strona: 3923

Wydrukowano: 0

Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów


 

 • W Mieście Szczecin zorganizowano 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach powierzonych do prowadzenia adwokatom/radcom prawnym udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

 • Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

1) doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 2) osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.

 • Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobiście osobom uprawnionym, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

 • Nieodpłatnej pomocy prawnej nie udziela się osobom działającym zamiast osób uprawnionych, z wyjątkiem przedstawicieli ustawowych osób uprawnionych.

 • Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

 • Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej udzielający porady może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 • Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

 • Osoba udzielająca porady prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, dlatego też osoba która otrzymała poradę będzie proszona o podanie danych statystycznych dotyczących jej wieku, wykształcenia etc. (podanie tych danych jest dobrowolne).
   

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Serwis Ministerstwa Sprawiedliwości - serwis zewnętrzny

Darmowa pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej Gminie Miasto Szczecin oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości

Darmowa Pomoc Prawna - link zewnętrzny do serwisu rządowego

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin