Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80379387

Aktualna strona: 9412

Wydrukowano: 0

Obowiązujące akty prawne


Ustawa o stowarzyszeniach

Ustawa o fundacjach

Ustawa o klubach sportowych

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DOTACJE:

OGŁOSZENIA OKO, KARTY OCENY, KARTY OBIEGOWE, OŚWIADCZENIA, WNIOSKI O ANEKS  Zarządzenie Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innmi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego        

Zarządzenie Nr 512/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ   Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczacych realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2020 ROK:  Uchwała Nr XII/442/19 w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego na 2020 rok

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2019 ROK:  Uchwała Nr I/4/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie  Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok  

ZASADY KONTROLI:  Zasady i tryb sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane 
 
WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA:
 
SZCZECIŃSKA KARTA WSPÓŁPRACY MIASTA I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Szczecińska Karta Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych oraz Innych Podmiotów Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego
 
Zarządzenie Nr 499/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
Polityka rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - dotyczy Strategii Rozwoju Szczecina
 
KONSULTACJE SPOŁECZNE:
 
Uchwała Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
 
Uchwała NOWELIZACJA

SZCZECIŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO:

Uchwała NR XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania

Uchwała Nr XXXIII/977/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 09 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr XIII/297/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie nr 124/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019 - 2022


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin