Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80377856

Aktualna strona: 11270

Wydrukowano: 0

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego


Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest dla Rady Miasta Szczecin oraz Prezydenta Miasta Szczecin organem inicjatywnym oraz doradczo-opiniującym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i realizuje zadania określone w treści art. 41 i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) występowanie do Rady Miasta Szczecin i Prezydenta Miasta Szczecin z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego;
2) opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta;
3) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności pożytku publicznego, funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu;
4) opiniowanie Programów Współpracy Miasta Szczecin z Organizacjami;
5) opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy;
6) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji Rocznego Programu Współpracy;
7) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
8) wyrażanie opinii w sprawach dot. standardów realizacji zadań publicznych;
9) współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego działająca przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi radami działalności pożytku publicznego;
10) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
11) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
12) doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Miastem a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin